Certyfikowana Giełda Odpadów
cegio pl cegio sk cegio de cegio en cegio cz
Regulamin serwisu:

 

Regulamin Platformy CEGIO

 

 

Operator 

Certyfikowana Giełda Odpadów Sp. z o.o.

40-081 Katowice

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla Katowic – Wschód VIII Wydział Gospodarczy w Katowicach KRS: 0000387004.

 

Regulamin 

niniejszy dokument stanowiący ogólne warunki korzystania z platformy CEGIO

 

Użytkownik 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Platforma 

system informatyczny pełniący funkcję platformy handlu elektronicznego „business to business” (B2B), dostępny dla Użytkowników pod adresem http://www.cegio.pl którego właścicielem jest Operator i który zarządzany jest przez Operatora.

 

Konto 

wydzielona część Platformy przynależna danemu Użytkownikowi, dostępna dla Użytkownika za podaniem hasła oraz identyfikatora. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika

 

Konto Certyfikowane 

Konto, w stosunku do którego przeprowadzona została procedura sprawdzenia tożsamości Użytkownika oraz jego statusu prawnego dotyczącego obrotu lub transportu surowców wtórnych, umożliwiające dostęp do funkcjonalności wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu w kolumnie pod nazwą „Konto Certyfikowane”.

 

 

 

1. Założenie Konta i korzystanie z Usług

1.1. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie poprzez wprowadzenie podstawowych danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą, jak: NIP, REGON nazwa, forma prawna, adres (ulica, numer, kod, miejscowość) oraz imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej osoby zakładającej Konto w imieniu i na rzecz Użytkownika.

1.2. Do przeprowadzenia certyfikacji konta konieczne jest wprowadzenie przez Użytkownika danych zawartych w posiadanym przez niego Zezwoleniu na transport odpadów i/lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska.

1.3. Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z wpisem do odpowiedniego rejestru związanego z działalnością gospodarczą (KRS, CEiDG). W przypadku adresu poczty elektronicznej podawany adres powinien być tym, który Użytkownik wykorzystuje w prowadzeniu działalności gospodarczej.

1.4. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie wybiera hasło dostępu do Konta, które winien zachować w tajemnicy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta przez osoby posługujące się hasłem Użytkownika.

1.5. Platforma nie może być wykorzystywana przez Użytkownika do dokonywania Transakcji niezwiązanych z profesjonalnym lub zawodowym charakterem działalności Użytkownika, w szczególności Użytkownik dokonując Transakcji nie występuje jako konsument w rozumieniu art. 221k.c.

1.6. Utworzenia Konta (tym samym zawarcia Umowy) może dokonać wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania tego rodzaju działań.

1.7. Do czasu aktywacji Konta korzystanie z niego nie jest możliwe.

1.8. W celu skorzystania z Usług dostępnych wyłącznie dla posiadacza Konta Certyfikowanego Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia swojej tożsamości wobec Operatora w następujący sposób:

1.8.1. Poprzez kontakt z administratorem Platformy

1.8.2. W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych rejestrowych podanych przez Użytkownika Operator zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przesłania kopii zaświadczeń z właściwych rejestrów potwierdzających dane podane w procesie rejestracji. Operator może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres funkcjonowania Konta. Odmowa lub brak przesłania przez Użytkownika żądanych danych lub dokumentów lub stwierdzenia przez Operatora, że podane dane są nieprawdziwe powoduje, iż Operator nie jest zobowiązany do utworzenia Konta i zawarcia Umowy. Gdy brak lub odmowa przesłania żądanych danych Użytkownika dotyczy Konta już aktywnego, Operator jest uprawniony do jego zablokowania, jak i do rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9 Regulaminu.

1.8.3. Każda osoba może dokonać zgłoszenia nadużycia polegającego na istnieniu Konta zarejestrowanego przez osobę nieuprawnioną lub z wykorzystaniem nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych związanych z prowadzoną przez zgłaszającego działalnością gospodarczą.

1.8.4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Platformie.

 

2. Przedstawianie ofert

2.1. Platforma umożliwia Użytkownikowi prezentowanie własnej oferty handlowej w postaci katalogu produktów lub usług, przesyłania i przeglądania zapytań ofertowych, oraz organizowania aukcji lub uczestnictwa w aukcjach mających na celu dokonanie rozeznania cenowego.

2.2. Platforma nie służy do zawierania transakcji handlowych w rozumieniu przepisów prawa.

 

3. Procedura przedstawiania ofert i odpowiedzi na otrzymaną ofertę

3.1. Oferta może być przedstawiona przez Użytkownika, poprzez samodzielne wypełnienie formularza ofertowego dostępnego na Platformie

3.2. Użytkownik w ramach własnego Konta może dokonać prezentacji produktów lub usług w publicznie dostępnym katalogu produktów i usług. Umieszczenie przez Użytkownika produktu lub usługi w katalogu nie jest ofertą, lecz stanowi zaproszenie innych Użytkowników do składania ofert nabycia produktów lub usług.

3.3. W celu samodzielnego przedstawienia oferty Użytkownik powinien skorzystać z formularza dostępnego poprzez Konto, dokonując wyboru istotnych elementów oferty (przedmiot, cena) wraz z terminem jej obowiązywania.

3.4. Użytkownik przedstawiający ofertę może doprecyzować dodatkowe jej warunki poprzez bezpośredni kontakt ze stroną zainteresowaną ofertą. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami określonymi w formularzu oraz treścią załączników uznaje się, że rozstrzygające znaczenie mają warunki formularza chyba, że strony wyraźnie stwierdziły inaczej.

 

4. Mechanizm organizacji aukcji

4.1. Aukcja jest procesem dokonywania rozeznania cenowego, w którym Użytkownik organizujący aukcję (organizator aukcji) otrzymuje propozycje ofert. Aukcje mogą być propozycjami sprzedażowymi bądź propozycjami utylizacji odpadów.

4.2. W celu wzięcia udziału w aukcji Użytkownik jest zobowiązany do pomyślnego  zakończenia procesu Certyfikacji, weryfikującego jego uprawnienia do obrotu lub transportu określonych surowców wtórnych.

4.3. Uczestnik aukcji może doprecyzować warunki swojej propozycji w trakcie bezpośredniego kontaktu z Organizatorem aukcji.

 

5. Treści publikowane przez Użytkowników

5.1. W ramach Konta Użytkownika możliwe jest umieszczanie aktualności dotyczących Użytkownika w publicznie dostępnym profilu firmy.

5.2. Użytkownik nie może w ramach aktywności na Platformie, a w szczególności w ramach działań wskazanych w pkt. 6.1 - 6.5. umieszczać treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego. W przypadku otrzymania zawiadomienia o dokonaniu takiego naruszenia Operator zastrzega sobie prawo do dokonania usunięcia takich treści, zablokowania Konta lub rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.

 

6. Wynagrodzenie i opłaty na rzecz Operatora

6.1. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji dostępnych na Platformie jest bezpłatne dla użytkowników, których proces rejestracji miał miejsce przed 01.01.2016r.

6.2. Użytkownicy, których proces rejestracji miał miejsce po dniu 31.12.2015r. zobowiązani są do korzystania z platformy zgodnie z pkt 6.2.1.-6.2.2. niniejszego regulaminu.

6.2.1. Korzystanie z modułów giełdy odpadów, strefy transportu oraz katalogu firm jest bezpłatne.

6.2.2. Cennik reklam:

Miejsce występowania  Opis   Cena[netto]
 Baner – pasek dolny  Umieszczenie na pasku dolnym strony głównej grafiki przesłanej przez użytkownika w wymiarze 240x120 pikseli  85 zł/kwartał
300 zł/rok
 Baner – strona główna  Umieszczenie na pasku dolnym strony głównej grafiki przesłanej przez użytkownika w wymiarze 600x300 pikseli  142 zł/kwartał
500 zł/rok
 Baner – pasek dolny
Baner – strona główna

 Umieszczenie na pasku dolnym strony głównej grafiki przesłanej przez użytkownika w wymiarze 240x120 pikseli oraz

umieszczenie na pasku dolnym strony głównej grafiki przesłanej przez użytkownika w wymiarze 600x300 pikseli

 200 zł/kwartał
700 zł/rok

6.3. Podstawą zawarcia umowy z portalem jest druk zamówienia reklamy na platformie CEGIO. Druk zostanie wysłany drogą elektroniczną.

6.4. Operator wystawia fakturę VAT na wybraną usługę.

6.5. W przypadku nie uiszczenia opłaty przez użytkownika operator ma prawo zablokować konto użytkownika.

 

7. Dane osobowe

7.1. Administratorem wszelkich danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie zakładania Konta oraz korzystania z Platformy jest Operator. Dane będą przetwarzane w celu wykonania Umowy, w celach analitycznych i statystycznych, jak też innych celach zgodnych z prawem. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może w niektórych przypadkach oznaczać brak możliwości świadczenia Usług. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich zmiany.

7.2. Użytkownik jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza jako administrator danych z wykorzystaniem Platformy.

7.3. Zakładając Konto w Platformie Użytkownik udostępnia adres poczty elektronicznej, w celu komunikacji na Platformie oraz przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym ofert, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do wzięcia udziału w aukcjach i innych podobnych komunikatów o charakterze komercyjnym.

7.4. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, nie stanowiących danych osobowych, zgromadzonych przez Operatora, w tym danych dotyczących Użytkowników oraz Operacji wykonanych za pośrednictwem Platformy.

 

8. Odpowiedzialność Operatora

8.1. Rolą Operatora jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów do przedstawiania ofert i wykonywania rozeznania cenowego pomiędzy Użytkownikami. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników lub oświadczenia Użytkowników Platformy składane innym Użytkownikom Platformy lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z działań podjętych w trakcie użytkowania Platformy. Operator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.

8.2. Operator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Platformy spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.

8.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez materiały przesyłane pomiędzy stronami za pomocą Platformy lub na skutek wymiany informacji przez Użytkowników. Użytkownik każdorazowo winien dokonywać sprawdzenia otrzymanych plików programem antywirusowym.

8.4. Operator będzie dokładać należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika wyłącznie w ramach procedur opisanych w pkt. 1 Regulaminu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.

8.5. W ramach Platformy zakazany jest obrót towarami lub usługami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszającymi takie przepisy.

8.6. Użytkownik zobowiązany jest dysponować stosownymi, zezwoleniami, koncesjami lub uprawnieniami do dokonywania obrotu odpadami i surowcami wtórnymi, jeśli obowiązujące przepisy prawa wymagają posiadania przez niego takich uprawnień, zezwoleń lub koncesji.

 

9. Blokada Konta oraz rozwiązanie umowy z Użytkownikiem

9.1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem wygasa wskutek:

9.1.1. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika lub Operatora, przy czym termin wypowiedzenia będzie wynosił 14 dni;

9.1.2. wypowiedzenia przez Operatora umowy na zasadach wskazanych w pkt. 10.2 Regulaminu

9.2 Umowa z Użytkownikiem może być rozwiązana przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Operatora:

9.2.1. dokonania naruszenia niniejszego Regulaminu,

9.2.2. podania nieprawdziwych danych rejestrowych przez Użytkownika,

9.2.3. naruszenia zakazu dostarczania treści bezprawnych, w tym treści naruszających prawa wyłączne osób trzecich,

9.2.4 podejmowania przez Użytkownika działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Platformy,

9.2.5. obrotu materiałami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub prowadzenia działalności bez stosowanych uprawnień zezwoleń lub koncesji,

9.2.6. podejmowania przez Użytkownika innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla innych Użytkowników lub Operatora

9.2.7. Wskutek ustanowienia blokady Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Konta. W celu usunięcia blokady Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem Platformy.

9.2.8. Z tytułu zastosowania blokady Konta Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Operatora.

 

10. Reklamacje

10.1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora powinna zostać przesłana na adres elektroniczny: biuro@cegio.pl i zawierać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko lub nazwa organizacji, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz proponowane jej rozstrzygnięcie.

10.2. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku otrzymania reklamacji niepełnej lub nie zawierającej niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia, zwróci się do Użytkownika o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od otrzymania takich informacji.

 

11. Wymagania techniczne

11.1. W celu korzystania z Platformy konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz posługiwanie się jedną z następujących przeglądarek internetowych:

  • Microsoft Internet Explorer wersje od 7,
  • Mozilla Firefox wersje od 14,
  • Google Chrome wersje od 19,
  • Apple Safari wersje od 5.

 
11.2. Użytkownik zobowiązany jest dostosować wgrywane pliki obrazów do formatu wymaganego przez Platformę. Obrazy te mogą być automatycznie modyfikowane przez mechanizmy informatyczne Platformy.

 

12. Zmiana Regulaminu

12.1. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze powiadomienia Użytkownika wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Użytkownika przez mechanizm informatyczny Platformy na Konto Użytkownika. Wiadomość będzie zawierać treść wprowadzonej zmiany.

12.2. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 90 dni od dnia otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.

12.3. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu. 

 

13. Pliki cookies

13.1. Pliki cookies to pliki danych, zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji Użytkownika.

13.2. Pliki cookies używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszej Platformie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

13.3. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki.

 

14. Inne

14.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

14.2. Operator może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.

14.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

14.4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2015 r.

 

 

 

Polecamy
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej